CottonTrends® - Tygetiketter och Namnlappar för kläder  
  Hem » Köpvillkor Mitt konto    Skapa dina egna kläder, namnlappar, märklappar och påstrykbara lappar  
Back to Top

Köpvillkor

 1. Introduktion

 2. Köpvillkoren så som de här är specificerade styr relationen mellan köparen (hädanefter kallad köparen eller köpare) och handelsföretaget CottonTrends (hädanefter kallad säljaren eller säljare). Genom beställningen av varor intygar köparen att den läst och accepterat allt som står i detta avtal.

 3. Hur kontraktet skapas

 4. Inget kontrakt existerar mellan köpare och säljare förrän säljaren tagit emot en beställningsorder och en orderbekräftelse skickats till köparen. När köparen tagit emot denna bekräftelse ingår båda parter omedelbart ett lagligt bindande avtal.

 5. Produktbeskrivning och presentation

 6. Säljaren har lagt ner en ansenlig mängd energi på att beskriva sina produkter och att på ett så exakt sätt som möjligt visa upp en interaktiv imitation av hur köparens design, färger och typsnitt kommer att se ut. Denna imitation kan dock se olika ut på olika datorer beroende på inställningar, och det är därför möjligt att köparens produkt inte kommer se likadan ut som den på dataskärmen eller som den köparen förut beställt.

 7. Köpinformation

 8. Priset på varor är det som visas på hemsidan vid tidpunkten för beställning. Det kan, förutom varupriset, tillkomma en fraktkostnad, denna summa finns att hämta från sidan som detaljerar leveransvillkoren. Priset anges med eventuell moms inkluderat.

 9. Betalning

 10. Trygg och riskfri betalning kan göras online vid tidpunkten för beställning. Säljaren godkänner de flesta stora kredit- och betalkort, så som MasterCard, Visa, American Express och PayPal.

 11. Fullföljande av beställning och leverans

 12. Alla varor finns till försäljning i mån av tillgång. Det är säljarens avsikt att infria köparens beställning inom 7 arbetsdagar från det att betalning kommit in, om detta inte går avser säljaren infria beställningen så snart som möjligt. Om säljaren vid den tidpunkt då beställningen inkommer finner att den inte kan infria denna inom en rimlig period ska säljaren kontakta köparen direkt. Säljaren har då möjligheten att erbjuda köparen en annan produkt alternativt full återbetalning av hela summan som dragits eller reserverats på köparens kredit- eller betalkort. Om köparen inte fått sina varor inom fyra veckor från det att säljaren skickat dem tar säljaren på sig att återskapa produkten utan ytterligare kostnad.

 13. Äganderätt

 14. Äganderätten över varan förflyttas från säljare till köpare så snart full betalning för varan inkommit till säljaren. Köparen ansvarar för varans skick från det att varan levererats till leveransadressen och framöver. Säljaren ansvarar inte för och kan inte ställas till svars för skada på eller förlust av vara som inte längre är i säljarens vårdnad eller under säljarens kontroll.

 15. Produktgaranti

 16. Säljaren garanterar att den ska göra sitt bästa för att köparen ska få den vara eller de varor den beställt, inom rimlig tidsperiod. Säljarens ansvarsskyldighet vid entuellt brott mot denna garanti begränsas till köpsumman för de varor den sålt till köparen. Säljaren ansvarar inte för: (a) indirekta förluster som kommer till stånd som en konsekvens av den huvudsakliga förlust eller skada som köparen redan åberopat; (b) inkomst- eller vinstförlust, affärsförlust, avtals- eller kundförlust, väntad sparförlust, informationsförlust, vanvård av eller slöseri med förvaltning eller kontorstid; hur det eller den än uppstår och vare sig det är på grund av kränkning (inklusive försumlighet), kontraktbrott eller övrigt, även om det är förutsägbart och vare sig varje fall orsakas antingen direkt eller indirekt.

 17. Ångerrätt och reklamation

 18. Privatkund, och företagskunder har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 30 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via info@cottontrends.se. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Om du utnyttjar din ångerrätt ska CottonTrends utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet återbetala kundens kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Vi förbehåller oss dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från dig eller du tillsänt oss ett bevis på att varan återsänts. Ångerrätten gäller för alla produkter på hemsidan utom Produkter som är personifierade.

 19. Avbeställning av produkt

 20. Säljaren är villig att avbeställa en produkt så länge den ännu inte börjat produceras. Eventuell kostnad kan fortfarande tillkomma på grund av betalningskostnader, konstmotiv, förberedelse inför utskrift, etc. Om varan redan är i produktion är avbeställning ej möjlig.

 21. Tullavgift

 22. Om köparen beställer (och säljaren tillhandahåller) varor till ett land utanför EU kan det tillkomma skatt och tullavgift på dessa varor. Dessa beräknas först när varan når landet ifråga. Köparen ansvarar för betalningen av dessa avgifter. Var god observera att säljaren ej har någon kontroll över storleken på dessa avgifter, och att denne inte heller kan föruse hur stor den slutliga summan kommer att bli. För mer information, var vänlig kontakta tullverket ifråga.

 23. Skötsel och omvårdnad

 24. För att varan ska hållas i så gott skick som möjligt krävs det av köparen att denne följer tvätt- och skötselråden såsom beskrivna på denna hemsida. Var god kontakta säljaren om ett problem uppstår med varan.

 25. Immaterialrätt

 26. Genom att ladda upp sin egen design, bild eller logga till CottonTrends system intygar köparen att denne äger rätten till att kopiera och distribuera detta material. Köparen har ensamt ansvar för eventuella brott mot upphovsrätten och varumärken skyddade därunder. Köparen intygar att denne kommer försvara samt hålla CottonTrends, dess ägare, chefer, anställda, licensgivare och leverantörer skadelösa och riskfria vid eventuella förluster och krav på skadestånd, inklusive juridiska avgifter som tillkommit som en konsekvens av köparens kontakt med utomstående parter och tvister om brott mot upphovsrätten.

 27. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

 28. Om en auktoriserad person anser någon av dessa avtalsbestämmelser vara ogiltig, olovlig eller otillämpbar på något vis skall denna bestämmelse särskiljas från övriga avtalsbestämmelser och villkor. Övriga avtalsbestämmelser och villkor skall även i fortsättningen gälla i full utsträckning så långt lagen räcker och tillåter.

 29. Köpvillkoren i sin helhet

 30. Dessa villkor och bestämmelser, samt alla dokument nämnda häri, utgör hela avtalet mellan köpare och säljare i relation till detta ämne och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser dem emellan, vare sig dessa avgivits muntligt eller skriftligt.

 31. Lag och rättsbefogenheter

 32. De avtalsbestämmelser som träder i kraft vid beställningen av varor från CottonTrends webshop gäller under rådande nederländsk lag. Om tvist uppstår på grund av, eller som en konsekvens av, dessa bestämmelser skall dessa utan ensamrätt behandlas av nederländskt rättsväsende.